Logo Gminy Lubichowo

Wójt Gminy Lubichowo podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubichowo na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031”

Ocena 0/5

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.), Wójt Gminy Lubichowo podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubichowo na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031” (zwanego dalej „Programem”). Program jest wymaganym dokumentem, zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54).
Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.), przystępując do opracowywania dokumentu wystąpiono do właściwych organów, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z wnioskami o możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubichowo na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031”. 

W oparciu o art. 17, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54) wystąpiono o zaopiniowanie Programu do organu wykonawczego powiatu – Zarządu Powiatu Starogardzkiego.

Wójt Gminy Lubichowo po opracowaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubichowo na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031” zaprasza do konsultacji społecznych Programu i informuje
o możliwościach zapoznania się z dokumentacją oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.

Z dokumentami w wersji papierowej można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy Lubichowo (ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo) w pokoju nr 17 (I piętro). Osobą prowadzącą sprawę jest Pani Karolina Jezierska, tel. tel. 58 58-85-221 wew. 27.

Projekt dokumentu w wersji elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej: 
https://lubichowo.pl/ (w zakładce aktualności) jako załącznik do niniejszej informacji,

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubichowo
https://bip.lubichowo.pl/ 

Zgodnie z art. 39 - 43 oraz 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 ze zm.), Wójt Gminy Lubichowo ogłasza możliwość wnoszenia uwag do opracowanej dokumentacji w ramach konsultacji społecznych dokumentu. W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą wziąć udział w postępowaniu poprzez składanie uwag i wniosków (formularz uwag do projektu Programu został zamieszczony jako załącznik do niniejszej wiadomości).

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 25.01.2024 r. do 16.02.2024 r.:
W formie pisemnej, na adres:  Urząd Gminy Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo
z  dopiskiem „uwagi program ochrony środowiska”

Ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Lubichowo (adres: ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo) w pokoju nr 17 (piętro). Osobą prowadzącą sprawę jest Pani Karolina Jezierska, tel. tel. 58 58-85-221 wew. 27.
Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ochrona.srodowiska@lubichowo.pl 
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu (tj. później niż w dniu 16.02.2024 r.) pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubichowo.

Do konsultacji społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności: mieszkańcy, podmioty i instytucje związane z ochroną środowiska, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inni.

Wójt Gminy Lubichowo, bez zbędnej zwłoki, będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych dalszych etapów opracowania dokumentu.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:
1.        Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubichowie.,
3.        Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubichowo, www.bip.lubichowo.pl
4.        Strona internetowa www.lubichowo.pl
5.        a/a. K.J. Tel. (0-58)5885221 wew. 27

Pliki do pobrania:

Formularz_składania_uwag_POŚ_Lubichowo.docx
Format: docx, 22.65 kB
obwieszcenie_skan.pdf
Format: pdf, 492.93 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności