Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ogłoszenie otwartego Konkursu dotyczącego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych

Ocena 0/5

Ogłoszenie otwartego Konkursu dotyczącego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów, stanowiących odpowiedź na nabory ogłoszone przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021 - 2027.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 (Dz.U. z 2022 roku poz. 1079 z późn. Zm.) Wójt Gminy Lubichowo ogłasza otwarty Konkurs dotyczący naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza  na lata 2021– 2027.

Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie w perspektywie 2021– 2027, projektu/projektów edukacyjnych skierowanych do nauczycieli i uczniów szkół, dla których gmina Lubichowo pełni funkcję organu prowadzącego, w ramach Działania 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa.

I.  Warunki jakie muszą spełniać potencjalni Partnerzy.
-Składający ofertę powinni:
a) Wykazać się doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert jako samodzielny beneficjent lub lider partnerstwa, co najmniej 2 projektów edukacyjnych, współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanych do uczniów szkół.
b) Posiadać status instytucji systemu oświaty, tj. instytucji edukacyjnej wymienionej         w ustawie Prawo Oświatowe.
II.  Zawartość oferty.

 Oferta poza wymaganymi załącznikami i dokumentami opisanymi w pkt. IV powinna zawierać:
a) Koncepcję realizacji zajęć dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w gminie Lubichowo.
b) Propozycję własnego udziału w realizacji projektu.
c) Opis posiadanego potencjału: osobowego, dydaktycznego, doświadczenia analogicznego  do zakresu planowanych projektów edukacyjnych.

III. Kryteria oceny.

Ogłaszający konkurs spośród złożonych ofert dokona wyboru Partnera, kierując się następującymi kryteriami:
1.  Kryteria opisane w części I pkt a - b  oceniane będą na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
2.  Kryteria opisane w części II pkt a - c:
• Kryterium a. opisane w części II pkt a: 30 pkt,
• Kryterium b. opisane w części II pkt b: 30 pkt,
• Kryterium c. opisane w części II pkt c: 30 pkt.

3. Kryterium doświadczenia:
• Liczba projektów edukacyjnych zrealizowanych/realizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, skierowanych do szkół, w których oferent pełnił funkcję Lidera lub Partnera – 10 pkt.

Punktacja obliczana wg wzoru:
Liczba projektów w ofercie badanej/liczba projektów w ofercie o najwyższym wskaźniku  doświadczenia  x 10.
 Kryterium oceniane będzie na podstawie zapisów Załącznika nr 1.

IV. Dokumentacja składająca się na ofertę.

Na ofertę składają się co najmniej:
1. Wykaz projektów zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert zgodnie z wymaganiem opisanym w Części I pkt a (załącznik nr 1).
2. Formularz oferty - opis tekstowy zawierający wszystkie elementy opisane w Części II pkt a, b i c (załącznik nr 2).
3. Wyciąg z odpowiedniego rejestru (KRS/CEIDG).
4. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy ofertę będą podpisywały osoby inne niż uprawnionego do reprezentacji zgodnie z KRS/CEIDG).
5. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji potwierdzającą status składającego ofertę, o którym mowa w Części I pkt b.

V. Termin i sposób składania ofert.
1. Ofertę należy przesłać w formie papierowej na adres:
SAPO w Lubichowie                                            
ul. Zblewska 8,
83 – 240 Lubichowo
           
w terminie do dnia 30.10.2023 roku do godziny 8.00.
2. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie zostaną rozpatrzone.
VI. Pozostałe informacje.
1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) Wyboru jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół w Gminie Lubichowo.
b) Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
c) Negocjacji warunków realizacji zadania.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem Partnerów można uzyskać pod              nr telefonu 58 588 52 91 oraz adresem email: sapo_lubichowo@wp.pl

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.