Logo Gminy Lubichowo

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 98/5 obręb Ocypel, gmina Lubichowo.

Ocena 0/5

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i pkt.11  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 553) oraz  art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz uchwały nr XXVII/173/2021 Rady Gminy Lubichowo z dnia 3 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 98/5 obręb Ocypel, gmina Lubichowo.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 98/5 obręb Ocypel, gmina Lubichowo w dniach od 07.08.2023 r. – 30.08.2023 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Lubichowie ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo (pokój nr 21) w godzinach pracy Urzędu.
Projekt przedmiotowego planu miejscowego dostępny będzie również do wglądu w ww. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubichowo.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.08.2023 r., sala nr 13 o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, tj. każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urząd Gminy Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo lub na adres e-mail: ug@lubichowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18.09.2023 r. Uwagi wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubichowo.  Rozpatrzenie uwag nastąpi w terminie nie dłuższym niż 21 dni.
 Wójt Gminy Lubichowo Andrzej Toczek

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności