Logo Gminy Lubichowo

Informacja dotycząca gospodarki odpadami

Ocena 0/5

Przypominamy wszystkim  właścicielom nieruchomości, że zgodnie z (wprowadzoną w lipcu 2022 r.) nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt został zobowiązany przez ustawodawcę do przeprowadzenia raz na dwa lata kontroli wszystkich umów na odbiór nieczystości ciekłych oraz umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Kontroli podlegać będą obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ):
- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej; w przypadku braku sieci gromadzenie nieczystości ciekłych powinno odbywać się w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w  instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w terminach zapobiegających przepełnieniu jednak nie rzadziej niż co trzy miesiące, 
- zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych z osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz w roku,
- potwierdzenie złożenia deklaracji na wywóz odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości (Związek Gmin Wierzyca),
- dowody uiszczania opłat za w/w usługi.

Prosimy właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy posiadają zbiornik bezodpływowy (szambo) i przydomową oczyszczalnie ścieków o wypełnienie ANKIETY dotyczącej gospodarki odpadami.

Link do ankiety: Ankieta

Zdjęcie do Informacja dotycząca gospodarki odpadami


 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności