Jesteś tutaj: Start / WFOŚiGW

WFOŚiGW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

www.wfos.gdansk.pl

Artykuły

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest- edycja 2021

     W związku z przystąpieniem do konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego –
edycja 2021” Wójt Gminy Lubichowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest na rok 2021 i 2022 z terenu Gminy Lubichowo.

Kosztami kwalifikowanymi zadania na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty poniesione w 2021 i/albo w 2022 roku, pod warunkiem, że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 29 marca 2021 r.
Kwota dofinansowania zadania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane zadania będą naliczane w oparciu o kryterium ustalone w regulaminie konkursu w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

• Nie więcej niż 600zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadnie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu;

• Nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwianie odpadu.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Lubichowo, którzy zamierzają w 2021 roku i w 2022 roku wymienić pokrycie dachowe z płyt azbestowo – cementowych na budynkach lub posiadają płyty złożone na palecie, proszeni są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Lubichowo.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego, zaś wykonawcę zadania obejmującego powyższe prace wyłania Urząd Gminy Lubichowo.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Lubichowo o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W przypadku gdy wniosek gminy nie zostanie zakwalifikowany lub konkurs zostanie unieważniony przez WFOŚiGW w Gdańsku, zadanie nie będzie realizowane.

Osoby zainteresowane zrealizowaniem tego typu zadania w bieżącym roku proszone są o złożenie do dnia 21 maja 2021 r. stosownego wniosku wraz z załącznikami w siedzibie Urzędu Gminy Lubichowo. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod

nr tel.: 58 5885 221 wew. 27.

28 kwietnia 2021

ZAKOŃCZENIE USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY Lubichowo

W listopadzie br. Gmina Lubichowo zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo – edycja 2020”. Realizacja zadania dotyczyła demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo. W ramach przedmiotowego zadania usunięto wyroby zawierające azbest z terenu 32 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Lubichowo, o łącznej masie 77,840 ton.

Na realizację niniejszego zadania Gmina Lubichowo otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 24702,00 zł stanowiącej 100 % kosztów kwalifikowanych zadania. Dofinansowanie pochodziło ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyborów zawierających azbest”.

Całkowity koszt zadania wyniósł 39820,00, z czego 24702,00 zł stanowi wspomnianą kwotę dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, natomiast kwota 15118,00 stanowi wkład własny Gminy. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na usunięciu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo w ilości 77,84 Mg

Link do strony funduszu: www.wfos.gdansk.pl

 

10 grudnia 2020
Przejdź do - Gmina Lubichowo zawarła umowę dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na utylizację azbestu w 2020 roku.

Gmina Lubichowo zawarła umowę dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku na utylizację azbestu w 2020 roku.

Wójt Gminy Lubichowo informuje, że w ramach zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-16/4941/2020/AZBEST-2020 z dnia 28.10.2020 r. na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo – edycja 2020 r.” do końca bieżącego miesiąca zostanie odebrany azbest od mieszkańców, którzy wystąpili z wnioskiem.

Realizacją zadania zajmuje się firma ECO POL z siedzibą w Pruszczu, która będzie  kontaktować się bezpośrednio z mieszkańcami celem wyboru terminu na wykonanie prac związanych z demontażem i utylizacją wyrobów zwierających azbest.

12 listopada 2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest (edycja 2020 ).

W związku z przystąpieniem do konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2020” Wójt Gminy Lubichowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2020 r. z terenu Gminy Lubichowo.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Lubichowo, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

8 maja 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest (edycja 2020 ).

Czyste Powietrze - złóż wniosek o dofinansowanie !!!

W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej.
Dotacja lub pożyczka przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Ponadto, w ramach programu można również uzyskać pożyczkę na montaż odnawialnych źródeł energii.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w budynkach jednorodzinnych z terenu województwa pomorskiego przyjmowane są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz pomorskich gminach, które zawarły porozumienie z WFOŚiGW w Gdańsku w zakresie wspólnej realizacji programu "Czyste Powietrze".

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami o programie
Zanim złożysz wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zapoznaj się z najważniejszymi dokumentami programu „Czyste Powietrze” oraz zasadami naboru wniosków o dofinansowanie:
• Programem priorytetowym „Czyste Powietrze”
• Formularzem wniosku o dofinansowanie i jego
załącznikami
• Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie
• Regulaminem naboru wniosków
• Wzorami umów dotacji i pożyczki
• Zestawieniem rzeczowo – finansowym stanowiącym
załącznik do umowy
• Wzorem wniosku o płatność
• Wzorem protokołu odbioru robót wykonawcy

Dokumenty te znajdują się na Portalu Beneficjenta na stronie www.wfos.gdansk.pl

Określ potrzeby swojego budynku
Przed przystąpieniem do programu, określ aktualny stan budynku pod kątem jego potrzeb. Informacje te są zawarte w audycie energetycznym (jeśli został wykonany), który należy załączyć do wniosku. Jeśli nie posiadasz audytu energetycznego, wykonaj uproszczoną analizę energetyczną budynku. W tym celu wypełnij formularz wniosku o dofinansowanie, zgodnie z przyjętą metodyką zawartą w Instrukcji wypełniania wniosku.

Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie
Zanim rozpoczniesz wypełniać formularz wniosku o dofinansowanie, skompletuj wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w Portalu Beneficjenta. Możesz skorzystać z Listy sprawdzającej zamieszczonej na dole strony oraz na stronie www.wfos.gdansk.pl w zakładce Podstawowe informacje o programie. Upewnij się, że wszystkie informacje dotyczące domu (np. powierzchnia ścian i okien) są prawidłowe.
Pamiętaj, aby do wniosku załączyć wymagane dokumenty, w tym potwierdzające osiągnięte dochody tj. oryginały zaświadczeń z urzędu skarbowego potwierdzające dochód lub kopie deklaracji podatkowych wraz z Urzędowym Powiedzeniem Odbioru (UPO). Listę wymaganych załączników znajdziesz w części F formularza wniosku o dofinansowanie.

Instrukacja wypełnienia wniosku:
https://www.youtube.com/watch?v=y9EeLLW58H4&t=1s&fbclid=IwAR0HxHdckUM2mzqu9MumP9fWM26Ml0aarMjEPtFXxzcwUp3xqfxgssz8TNI&app=desktop

29 stycznia 2020

Startuje nabór wniosków na „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Urząd Gminy Lubichowo informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Lubichowo odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

- Folii rolniczych,
- Siatki i sznurka do owijania balotów,
- Opakowań po nawozach,
- Big Bagów.

W związku z  powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania winni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Lubichowo, ul. Zblewska 8,
83-240 Lubichowo w terminie do 25 listopada 2019 r.

Osoby do kontaktu:

Maciej Dulski, zamowienia.publiczne@lubichowo.pl tel.585885221 wew. 31,

Karolina Jezierska, ochrona.srodowiska@lubichowo.pl tel. 585885221 wew. 27.

 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania
w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Lubichowo dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy Lubichowo.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

5 listopada 2019
Przejdź do - Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest !!!

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest !!!

Tzw. eternit systematycznie znika z krajobrazu Naszej Gminy, jednak zabudowań pokrytych właśnie płytami zawierającymi azbest wciąż jest jeszcze wiele.
Przeprowadzamy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w Państwa gospodarstwach domowych.
Masz go u siebie zgłoś to do Urzędu Gminy !!!!

Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Karolina Jezierska
pok.16 ☎️tel. 585885221 wew.27

 

Azbest - groźny składnik eternitu. Dlaczego pył azbestowy jest szkodliwy?

Nazwa “azbest” odnosi się do sześciu minerałów. Mają włóknistą budowę, która sprawia, że w stanie suchym łatwo ulegają rozpyleniu. Pył azbestowy może wnikać do organizmu przez układ oddechowy i pokarmowy. Istnieje hipoteza mówiąca, że włókna azbestu są nośnikiem cząsteczek rakotwórczych metali (chromu, arsenu, ołowiu, kadmu, niklu, berylu, aluminium). Szkodliwość azbestu zależy przede wszystkim od średnicy i długości wdychanych włókien. Te grubsze mogą być usunięte z górnych dróg oddechowych przez odkrztuszanie, wypluwanie. Włókna najdrobniejsze likwiduje armia komórek systemu odpornościowego. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 µm) i cienkie (

  • Rak płuc jest uznawany za chorobę zawodową u wszystkich osób stykających się z azbestem w pracy. Może się ujawnić dopiero po 30 latach. Najbardziej zagrożeni są ci, którzy po raz pierwszy zetknęli się z dużym stężeniem pyłu azbestowego w wieku tzw. rakowym, czyli po 45. roku życia. Stwierdzono, że aż o 50 proc. częściej chorują palacze tytoniu.

  • Międzybłoniak opłucnej charakteryzuje się wysoką śmiertelnością. Zapadają na niego głównie ludzie starsi, powyżej 65. roku życia. Objawy - trudności oddechowe, ból w klatce piersiowej, kaszel, wysięk w jamie opłucnej - występują zwykle po 30-40 latach od pierwszego kontaktu z azbestem. Od 1980 roku liczba zgonów wzrasta. Zapadają na niego nie tylko osoby wdychające pył azbestowy w pracy. W gminie Szczucin chorowali mieszkańcy, którzy utwardzali drogi, boiska i podwórka odpadami z fabryki wyrobów azbestowych.

  • Azbestoza (pylica azbestowa) - to typowa choroba zawodowa ludzi, którzy pracują przy wydobyciu azbestu. Nie dotyczy osób mających kontakt z azbestem np. leżącym na dachu. Rozwija się wolno, w ciągu co najmniej 10 lat od momentu pierwszego narażenia. Polega na zwłóknieniu tkanki płuc. Objawia się zmniejszeniem ich pojemności, a w efekcie niewydolnością oddechową.28 października 2019
Przejdź do - AZBEST 2019

AZBEST 2019

Gmina Lubichowo ogłasza konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubichowo” (edycja 2019).

Każdy mieszkaniec Gminy Lubichowo, który posiada azbest złożony na pryzmie na swojej posesji (zdjęty przed 2019 rokiem) i jest zainteresowany jego usunięciem może złożyć pisemny wniosek do dnia 29 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Lubichowo.

WAŻNE !!

 * Ze względu na ograniczony budżet konkursu wnioski będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń,
 * Wykonawcę zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy wyłania Urząd Gminy Lubichowo,
 * Prace będą realizowane wg wcześniej ustalonego harmonogramu,
 * Dla obliczenia ilości odpadu przyjmuje się, że 1m 2 powierzchni płyt azbestowo- cementowych waży 0,0135 Mg (1 m 2 = 13,5kg).

Wnioski można pobrać tutaj: http://bip.lubichowo.pl/Article/get/id,20506.html

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela Podinspektor ds. zarządzania projektami i zamówień publicznych Agnieszka Galant, tel. (58) 5885221 wew. 31

18 lutego 2019

...

27 września 2018