Gmina Lubichowo

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy w Lubichowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Lubichowie. Urząd Gminy w Lubichowie , ul. Zblewska 8, 83-240Lubichowo, telefon: 58 588 52 26, e-mail: ug@lubichowo.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: maj.2007

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodność: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kijak, promocja@lubichowo.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 58 85 226 wew.44
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Gminy w Lubichowie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Urząd Gminy w Lubichowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do Urzędu Gminy w Lubichowie. Urząd Gminy w Lubichowie , ul. Zblewska 8, 83-240Lubichowo, telefon: 58 588 52 26, e-mail: ug@lubichowo.pl, lub złożyć skargę pod adresem e-mail: ug @lubichowo.pl w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 oraz z 2020 r. poz. 695 i 298). Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Urząd Gminy w Lubichowie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona nie posiada specjalnych skrótów klawiszowych.

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-29 11:14:23Gmina LubichowoDeklaracja dostępności - aktualizacjaDeklaracja dostępności