Jesteś tutaj: Start / GOPS

GOPS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Sprawozdanie z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2019

 Z uwagi na dużą potrzebę wsparcia w postaci pomocy żywnościowej mieszkańców naszej gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie współpracuje z Bankiem żywności w Tczewie. Beneficjenci zostali objęci pomocą  w formie paczek żywnościowych.  

Do podprogramu zakwalifikowano 583 osoby tj. 175 rodzin  najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria kwalifikowalności. W skład paczki wchodziły: art.  warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze, dania gotowe.  W ramach działań towarzyszących w dniach: 07.11.2019 r.
i 11.03.2020 r. odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubichowie bezpłatne szkolenia z zakresu zarządzania budżetem domowym. W szkoleniach wzięły udział 32 osoby. Podmiotem przeprowadzającym szkolenie był Bank Żywności w Tczewie. Celem szkolenia było wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie w trakcie całego okresu dystrybucji
w Podprogramie 2019 wspierał rodziny  zakwalifikowane do pomocy  poprzez: pracę socjalną świadczoną przez pracowników socjalnych, pomoc asystenta rodziny, porady radcy prawnego, możliwość skorzystania z pomocy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

10 lipca 2020

Wydawanie żywności i obowiązujące zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania  realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19.

10 lipca 2020
Czytaj więcej o: Wydawanie żywności i obowiązujące zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19
Przejdź do - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

[POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych),
 5. inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących wynikające z potrzeb zgłaszanych przez uczestników biorących udział w programie POPŻ.

 Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 1. dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 2. współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 3. oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),

kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

10 lipca 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM.
Szczegóły programu⇓⇓

10 lipca 2020
Czytaj więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie przypomina, że okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego „500+” kończy się 31.05.2021 r.

Jeśli Państwo otrzymują już świadczenie „500+”, to prosimy o nie składanie nowych wniosków. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres można składać w tut. Ośrodku od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.
W przypadku wniosków o świadczenie „dobry start”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego procedura przyjmowania wniosków nie zmieniła się. Wnioski można składać w tut. Ośrodku w pokoju nr 4 od 1 sierpnia 2020 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2020 r.
Zachęcamy do składania wniosków elektronicznie.

18 czerwca 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

O G Ł O S Z E N I E

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie informuje, że
w Osowie Leśnym w Domu Ludowym będzie wydawana żywność 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w godz. od 10:00 do 13:00 wyłącznie w wyznaczonych dniach:

04.06.2020 r. (Osowo Leśne, Zelgoszcz, Wilcze Błota),
05.06.2020 r. (Lubichowo, Bietowo, Szteklin, Lipinki Królewskie),
08.06.2020 r. (Wda, Ocypel, Smolniki, Mermet, Wdecki Młyn, Mościska,  Budy i Zielona Góra)

Prosimy o przestrzeganie powyższych terminów odbioru żywności zgodnie z miejscem zamieszkania.

Pomoc jest przeznaczona dla osób, które korzystają z zapomóg lub
z dożywiania dzieci w szkole. Żywność trafi do osób, które do tej formy pomocy są zakwalifikowane w tym roku.

W związku z pandemią COVID - 19 prosimy o dostosowanie się
do przepisów bezpieczeństwa poprzez:

 • wchodzenie do magazynu po 1 osobie,

 • zachowanie odstępu 2 m pomiędzy osobami,

 • posiadanie maseczek i rękawiczek ochronnych.

26 maja 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2019

 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

  Szczegóły programu : http://bip.lubichowo.pl/a,21202,program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-jest-wspolfinansowany-z-europejskiego-funduszu-pomocy.html

8 maja 2020

RUSZA AKCJA WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie informuje, że w Osowie Leśnym w Domu Ludowym
będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
w godz. od 10:00 do 13:00 wyłącznie w wyznaczonych dniach:
04.05.2020 r. (Osowo Leśne, Zelgoszcz, Wilcze Błota),
05.05.2020 r. (Lubichowo, Bietowo, Szteklin, Lipinki Królewskie),
06.05.2020 r. (Wda, Ocypel, Smolniki, Mermet, Wdecki Młyn, Mościska, Budy i Zielona Góra)
Prosimy o przestrzeganie powyższych terminów odbioru żywności
zgodnie z miejscem zamieszkania.
Pomoc jest przeznaczona dla osób, które korzystają z zapomóg lub z dożywiania dzieci w szkole.
Żywność trafi do osób, które do tej formy pomocy są zakwalifikowane w tym roku.

W związku z pandemią COVID - 19 prosimy o dostosowanie się do przepisów bezpieczeństwa poprzez:
-wchodzenie do magazynu po 1 osobie,
-zachowanie odstępu 2 m pomiędzy osobami,
-posiadanie maseczek i rękawiczek ochronnych.

27 kwietnia 2020

Stop przemocy w Rodzinie

24 kwietnia 2020

GOPS apeluje o załatwianie spraw zdalnie !!!

Informujemy, iż sprawy w GOPS można załatwić bez wychodzenia z domu !!!
1. Wnioski "500+"-można złożyć przez internet,
2. Wnioski "Świadczenia Rodzinne"-można złożyć przez internet,
3. Sprawy dotyczące pomocy społecznej prosimy przekazywać:
    drogą mailową: gopslubichowo@neostrada.pl
    lub tel. 58 58 85 229 
PROSIMY STOSOWAĆ SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ !!!

12 marca 2020