Gmina Lubichowo

GOPS

Artykuły

OGŁOSZENIE GOPS LUBICHOWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie informuje, że
w Osowie Leśnym w Domu Ludowym będzie wydawana żywność
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w godz. od 10:00 do 13:00
wyłącznie w wyznaczonych dniach:

12.04.2021 r. (Wda, Ocypel, Smolniki, Mermet, Wdecki Młyn, Mościska,  Budy i Zielona Góra),
13.04.2021 r. (Osowo Leśne, Zelgoszcz, Wilcze Błota),
14.04.2021 r. (Lubichowo, Bietowo, Szteklin, Lipinki Królewskie).

 Prosimy o przestrzeganie powyższych terminów odbioru żywności zgodnie z miejscem zamieszkania.

W skład paczki na jedną osobę wchodzić będzie:
Cukier-1 kg, Filet-1 puszka, Szynka drob.-2 szt., Szynka wieprz.-3 szt., Groszek-3 puszki, Olej-1 szt., Mleko-2 l, Koncentrat-3 szt.

6 kwietnia 2021

Ogłoszenie dotyczące wniosków 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie informuje, że wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” od 01.04.2021 można składać do urny przy wejściu do Urzędu Gminy Lubichowo.

Prosimy o wpisywanie numeru telefonu we wniosku.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.
Wniosek można pobrać na stronie :

http://bip.lubichowo.pl/a,21573,wnioski-500-od-01042021...

29 marca 2021

O G Ł O S Z E N I E !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie informuje, że w Osowie Leśnym w Domu Ludowym będzie wydawana żywność
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w godz.  od 10:00 do 13:00 wyłącznie w wyznaczonych dniach:

-11.03.2021 r. (Osowo Leśne, Zelgoszcz, Wilcze Błota),
-12.03.2021 r. (Lubichowo, Bietowo, Szteklin, Lipinki Królewskie),
-15.03.2021 r. (Wda, Ocypel, Smolniki, Mermet, Wdecki Młyn, Mościska, Budy i Zielona Góra)

Pomoc jest przeznaczona dla osób, które korzystają z zapomóg lub z dożywiania dzieci w szkole. Żywność trafi do osób, które do tej
formy pomocy są zakwalifikowane w tym roku.

W związku z pandemią COVID - 19 prosimy o dostosowanie się
do przepisów bezpieczeństwa poprzez:
-wchodzenie do magazynu po 1 osobie,
-zachowanie odstępu 2 m pomiędzy osobami,
-posiadanie maseczek i rękawiczek ochronnych.

8 marca 2021

Złóż wniosek na świadczenie wychowawcze "500+"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie  przypomina, że świadczenie wychowawcze („500 +”) jest przyznane do 31 maja 2021 r. w celu zachowania ciągłości wypłaty świadczenia należy ponownie złożyć wniosek:

 • drogą elektroniczną od 01.02.2021

 • w formie papierowej od 01.04.2021 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubichowie

Jednocześnie informujemy, że jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 w terminie do 30 kwietnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.
W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021 r.
W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca2021 r.

 

1 lutego 2021

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZEUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020

 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020  – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020  – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywnoścido Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie wszystkich 16 województw Rzeczpospolitej Polskiej która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 2. Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 42,27 kg w tym:

NAZWA ARTYKUŁU

ILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘ

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)

ILOŚĆ KG

NA OSOBĘ

CUKIER BIAŁY 

4

1

4,00

BURACZKI WIÓRKI 

4

0,35

1,40

FASOLKA PO BRETOŃSKU 

3

0,5

1,50

HERBATNIKI MAŚLANE 

2

0,2

0,40

GROSZEK Z MARCHEWKĄ 

8

0,4

3,20

MUS JABŁKOWY 

2

0,72

1,44

KASZA JĘCZMIENNA 

3

0,5

1,50

KONCENTRAT POMIDOROWY 

7

0,16

1,12

MAKARON JAJECZNY  

10

0,5

5,00

MLEKO UHT 

7

1

7,00

OLEJ RZEPAKOWY 

4

1

4

PASZTET DROBIOWY 

2

0,16

0,32

PŁATKI OWSIANE 

2

0,5

1,00

POWIDŁA ŚLIWKOWE 

5

0,3

1,50

FILET W OLEJU 

7

0,17

1,19

RYŻ BIAŁY 

2

1

2,00

SER PODPUSZCZKOWY 

4

0,4

1,60

SZYNKA DROBIOWA 

8

0,3

2,40

SZYNKA WIEPRZOWA 

4

0,3

1,20

MIÓD NEKTAROWY 

1

0,5

0,50

 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2020 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2020.

 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2020 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 29,59kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 

 • warsztaty edukacji ekonomicznej;

 • warsztaty dietetyczne;

 • warsztaty niemarnowania żywności,

 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2020

 

27 stycznia 2021

OGŁOSZENIE-Wydawanie żywności !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie informuje, że

 

w Osowie Leśnym w Domu Ludowym będzie wydawana żywność
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w godz. od 10:00 do 13:00
wyłącznie w wyznaczonych dniach:

28.01.2021 r. (Osowo Leśne, Zelgoszcz, Wilcze Błota),

29.01.2021 r. (Lubichowo, Bietowo, Szteklin, Lipinki Królewskie),

01.02.2021 r. (Wda, Ocypel, Smolniki, Mermet, Wdecki Młyn, Mościska,  Budy i Zielona Góra)

Prosimy o przestrzeganie powyższych terminów odbioru żywności zgodnie z miejscem zamieszkania.


Pomoc jest przeznaczona dla osób, które korzystają z zapomóg lub
z dożywiania dzieci w szkole. Żywność trafi do osób, które do tej formy pomocy są zakwalifikowane w tym roku.

W związku z pandemią COVID - 19 prosimy o dostosowanie się
do przepisów bezpieczeństwa poprzez:

 • wchodzenie do magazynu po 1 osobie,

 • zachowanie odstępu 2 m pomiędzy osobami,

 • posiadanie maseczek i rękawiczek ochronnych.

18 stycznia 2021

Program "Wspieraj Seniora" działa na terenie Gminy Lubichowo.

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej (należność za zakupy opłaca Senior).

W naszej gminie z tej pomocy skorzystało już 8 osób powyżej 70 roku życia. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie dostarczają tym osobom żywność oraz potrzebne środki higieny osobistej.

29 grudnia 2020
Przejdź do - PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

CELEMPROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020  – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.
22 grudnia 2020
Czytaj więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Sprawozdania z programu dostarczania żywności "Program 2019"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie z terenu województwa pomorskiego przy współpracy Bankiem Żywności w
Tczewie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

-warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
-skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
-mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
-mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
-cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
-tłuszcze (olej rzepakowy),
-dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym )

Pomoc żywnościowa trafiła 583 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa pomorskiego

Wydaliśmy osobom potrzebującym: 28 140,34 kg żywności;
1698 paczek żywnościowych;
0 posiłków;

W ramach Podprogramu 2019 dla 36 osób korzystających z pomocy
żywnościowej przeprowadzono 3 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

•edukacji finansowej – 0 spotkań dla 0 uczestników
•żywieniowo dietetycznych – 1 spotkanie dla 12 uczestników
•Kulinarnych - 1 spotkanie dla 12czestników
•Niemarnowania żywności – 1 spotkanie dla 12 uczestników
•Innych działań aktywizujących – 0 spotkań dla 0 uczestników

 

26 listopada 2020
Przejdź do - Wnioski 300+

Wnioski 300+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie przypomina o możliwości składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start („300+”). Jednocześnie informujemy, że osoby które złożą poprawnie wypełniony wniosek
do dnia 23.07.2020 otrzymają wypłatę do końca lipca 2020 r.

Od 1.08.2020 r. istnieje również możliwość złożenia wniosku o wyżej wymienione świadczenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 4.

20 lipca 2020