Ogłoszenie Wójta Gminy Lubichowo o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest (edycja 2020 ).

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W związku z przystąpieniem do konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2020” Wójt Gminy Lubichowo ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2020 r. z terenu Gminy Lubichowo.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Lubichowo, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

Kwota dofinansowania zadania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Koszty kwalifikowane zadania będą naliczane w oparciu o kryterium ustalone w regulaminie konkursu w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

  • Nie więcej niż 600zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadnie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu;

  • Nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwianie odpadu.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego, zaś wykonawcę zadania obejmującego powyższe prace wyłania Urząd Gminy Lubichowo.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Lubichowo o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W przypadku gdy wniosek gminy nie zostanie zakwalifikowany lub konkurs zostanie unieważniony przez WFOŚiGW w Gdańsku, zadanie nie będzie realizowane.

Osoby zainteresowane zrealizowaniem tego typu zadania w bieżącym roku proszone są o złożenie do dnia 31 maja  2020 r. stosownego wniosku wraz z załącznikami w siedzibie Urzędu Gminy Lubichowo. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel.: 58 5885 221 wew. 27.

Pliki do pobrania:
http://bip.lubichowo.pl/a,21211,ogloszenie-wojta-gminy-lubichowo-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-na-usuwanie-wyrobow-.html