Regulamin Rady Gospodarczej działającej przy Wójcie Gminy Lubichowo

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznikiem do Zarządzenia Nr 116/2019 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2019 r. jest Regulamin Rady Gospodarczej.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Regulamin Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy Lubichowo

 Rozdział 1

Zadania Rady Gospodarczej

1

 1. Rada Gospodarcza przy Wójcie Gminy Lubichowo, zwana dalej Radą, sprawuje funkcje opiniodawczo – doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym gminy.

 2. Rada reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze.

 3. Rada wspiera działania Wójta Gminy Lubichowo poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów gospodarki gminy.

  2

 1. Rada uprawniona jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw projektów, rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki Gminy Lubichowo.

 2. Rada może uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Gminy Lubichowo i zarządzeń Wójta Gminy Lubichowo związanych z gospodarką gminy.

 3. Na wniosek Wójta Rada konsultuje oraz może opiniować wdrażanie i funkcjonowanie przedsięwzięć przygotowywanych przez Wójta Gminy Lubichowo, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej w gminie.

 4. Rada może uczestniczyć w działaniach dotyczących współpracy z zagranicą związanych z rozwojem gospodarczym gminy.

 5. Rada może opiniować strategię rozwoju gminy - przedsięwzięć inwestycyjnych do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 1. Rada może uczestniczyć w działaniach promocyjnych gminy Lubichowo na terenie kraju i za granicą.

Rozdział 2

Organizacja i tryb pracy Rady Gospodarczej

3

 1. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarządzeniem Wójt Gminy Lubichowo.

 2. Kadencja Rady trwa do końca kadencji Wójta

 3. W skład Rady mogą wchodzić:

 • przedstawiciele środowiska gospodarczego Gminy Lubichowo reprezentowanego przez przedsiębiorców oraz przedstawicieli regionalnych organizacji samorządu gospodarczego, przedstawicieli środowiska naukowego i organizacji pracodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, których celem jest rozwój przedsiębiorczości, przedstawiciel rolnictwa, przedstawiciel leśnictwa, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy, Cech Rzemiosł Różnych, Klubów Biznesu.

 • przedstawiciele Wójta Gminy Lubichowo.

 1. Liczbę członków Rady ustala Wójt Gminy Lubichowo.

 2. Przystąpienie do Rady może nastąpić w każdym czasie na podstawie złożonej karty zgłoszenia oraz stosownego Zarządzenia. Wzór karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Lubichowo http://www.lubichowo.pl/

  4

 1. Rada wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Prezydium Rady.

 1. W skład Prezydium Rady wchodzą Przewodniczący Rady, dwóch Wiceprzewodniczących Rady oraz Sekretarz Rady.

3.Wybór Prezydium Rady następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Rady.

5

 1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

 2. Przewodniczący Rady:

1) ustala porządek i termin obrad Rady;

2) przewodniczy obradom Rady;

3) reprezentuje Radę;

 4) zaprasza na posiedzenia Rady: przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Radzie;

 5) inicjuje i organizuje prace Rady;

 6) po zasięgnięciu opinii Członków Rady może wnioskować o dowołanie Członka lub Członków Rady.

6

 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący, zobowiązany jest zwołać posiedzenia Rady także na wniosek:

1) Wójta Gminy Lubichowo,

2) członków Rady stanowiącej co najmniej połowę jej składu.

3.Zawiadomienie członków Rady o posiedzeniu Rady dokonuje się nie później niż 5 dni przed terminem posiedzenia.

4.Członkowie Rady będą powiadomieni o posiedzeniach Rady pisemnie (e-mailem).
5.Porządek obrad i tematykę spotkań ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z Wójtem.
6.W zawiadomieniu należy wskazać termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
7.Posiedzenia Rady są protokołowane i każdorazowo sporządzana jest lista obecności.
8.Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia w terminie określonym w ust. 1.  albo na wniosek, w którym mowa w ust. 2,  posiedzenie Rady zwołuje Wójt i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Rady.
9.W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć osoby spoza jej składu zaproszone przez Przewodniczącego lub Wójta, jeżeli wymaga tego ranga spraw będących przedmiotem obrad.
10.Spotkania Rady mogą mieć charakter spotkań otwartych. Wówczas nie obowiązują zaproszenia dla osób uczestniczących spoza Rady.

 7

 1. Rada może wyrazić swoją opinię lub wniosek w formie odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia Rady lub w postaci odrębnego dokumentu.

 1. Opinie, wnioski lub uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, przy udziale co najmniej połowy składu Rady

 1. Opinie lub wnioski podpisuje Przewodniczący Rady prowadzący posiedzenie, na którym zostały podjęte opinie, wnioski lub inna osoba prowadząca posiedzenie, o której mowa w § 6 ust. 8.

  8

 1. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki.

           9

1.Obsługę Rady Gospodarczej  zapewnia Urząd Gminy Lubichowo, stanowisko ds. Turystyki, promocji, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Do jego zadań należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw organizacyjnych Rady;

 • sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady;

 • przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonywania zadań Rady, projektów, opinii i innych dokumentów oraz przekazywanie ich członkom Rady.

 • powiadamianie członków Rady oraz innych zaproszonych osób o terminie i tematyce posiedzenia;

 • przekazywanie ustaleń Rady Gminy Lubichowo

 • archiwizowanie dokumentów Rady;

 • monitoring przyjętych przez Radę opinii lub wniosków.

 • udostępnianie pomieszczeń do przeprowadzenia posiedzeń Rady.

 10

Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych wyłącznie na potrzeby wyłonienia składu Rady jest Urząd Gminy Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo.

 2. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do ustalenia składu Rady, a po jej ustaleniu zostaną zniszczone mechanicznie. Z niszczenia sporządza się stosowny protokół.

 3. Każdy podający swoje dane oraz każda osoba, której dane podał zgłaszający ma prawo do wglądu w podane dane, poprawianie ich oraz wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych.

 4. Zebrane dane nie będą nikomu przekazywane ani udostępniane

 5. Podanie danych zgłoszeniowych jest dobrowolne.

 11

 

Zmiany  Regulaminu  Rady  Gospodarczej  wymagają  stosownego  Zarządzenia

Wójta Gminy Lubichowo.