Czyste Powietrze - złóż wniosek o dofinansowanie !!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej.
Dotacja lub pożyczka przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Ponadto, w ramach programu można również uzyskać pożyczkę na montaż odnawialnych źródeł energii.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w budynkach jednorodzinnych z terenu województwa pomorskiego przyjmowane są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz pomorskich gminach, które zawarły porozumienie z WFOŚiGW w Gdańsku w zakresie wspólnej realizacji programu "Czyste Powietrze".

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami o programie
Zanim złożysz wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zapoznaj się z najważniejszymi dokumentami programu „Czyste Powietrze” oraz zasadami naboru wniosków o dofinansowanie:
• Programem priorytetowym „Czyste Powietrze”
• Formularzem wniosku o dofinansowanie i jego
załącznikami
• Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie
• Regulaminem naboru wniosków
• Wzorami umów dotacji i pożyczki
• Zestawieniem rzeczowo – finansowym stanowiącym
załącznik do umowy
• Wzorem wniosku o płatność
• Wzorem protokołu odbioru robót wykonawcy

Dokumenty te znajdują się na Portalu Beneficjenta na stronie www.wfos.gdansk.pl

Określ potrzeby swojego budynku
Przed przystąpieniem do programu, określ aktualny stan budynku pod kątem jego potrzeb. Informacje te są zawarte w audycie energetycznym (jeśli został wykonany), który należy załączyć do wniosku. Jeśli nie posiadasz audytu energetycznego, wykonaj uproszczoną analizę energetyczną budynku. W tym celu wypełnij formularz wniosku o dofinansowanie, zgodnie z przyjętą metodyką zawartą w Instrukcji wypełniania wniosku.

Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie
Zanim rozpoczniesz wypełniać formularz wniosku o dofinansowanie, skompletuj wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w Portalu Beneficjenta. Możesz skorzystać z Listy sprawdzającej zamieszczonej na dole strony oraz na stronie www.wfos.gdansk.pl w zakładce Podstawowe informacje o programie. Upewnij się, że wszystkie informacje dotyczące domu (np. powierzchnia ścian i okien) są prawidłowe.
Pamiętaj, aby do wniosku załączyć wymagane dokumenty, w tym potwierdzające osiągnięte dochody tj. oryginały zaświadczeń z urzędu skarbowego potwierdzające dochód lub kopie deklaracji podatkowych wraz z Urzędowym Powiedzeniem Odbioru (UPO). Listę wymaganych załączników znajdziesz w części F formularza wniosku o dofinansowanie.

Instrukacja wypełnienia wniosku:
https://www.youtube.com/watch?v=y9EeLLW58H4&t=1s&fbclid=IwAR0HxHdckUM2mzqu9MumP9fWM26Ml0aarMjEPtFXxzcwUp3xqfxgssz8TNI&app=desktop