Jesteś tutaj: Start / WFOŚiGW

WFOŚiGW

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

www.wfos.gdansk.pl

Artykuły

Startuje nabór wniosków na „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Urząd Gminy Lubichowo informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Lubichowo odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

- Folii rolniczych,
- Siatki i sznurka do owijania balotów,
- Opakowań po nawozach,
- Big Bagów.

W związku z  powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania winni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Lubichowo, ul. Zblewska 8,
83-240 Lubichowo w terminie do 25 listopada 2019 r.

Osoby do kontaktu:

Maciej Dulski, zamowienia.publiczne@lubichowo.pl tel.585885221 wew. 31,

Karolina Jezierska, ochrona.srodowiska@lubichowo.pl tel. 585885221 wew. 27.

 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania
w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Lubichowo dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy Lubichowo.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

5 listopada 2019
Przejdź do - Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest !!!

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest !!!

Tzw. eternit systematycznie znika z krajobrazu Naszej Gminy, jednak zabudowań pokrytych właśnie płytami zawierającymi azbest wciąż jest jeszcze wiele.
Przeprowadzamy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w Państwa gospodarstwach domowych.
Masz go u siebie zgłoś to do Urzędu Gminy !!!!

Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Karolina Jezierska
pok.16 ☎️tel. 585885221 wew.27

 

Azbest - groźny składnik eternitu. Dlaczego pył azbestowy jest szkodliwy?

Nazwa “azbest” odnosi się do sześciu minerałów. Mają włóknistą budowę, która sprawia, że w stanie suchym łatwo ulegają rozpyleniu. Pył azbestowy może wnikać do organizmu przez układ oddechowy i pokarmowy. Istnieje hipoteza mówiąca, że włókna azbestu są nośnikiem cząsteczek rakotwórczych metali (chromu, arsenu, ołowiu, kadmu, niklu, berylu, aluminium). Szkodliwość azbestu zależy przede wszystkim od średnicy i długości wdychanych włókien. Te grubsze mogą być usunięte z górnych dróg oddechowych przez odkrztuszanie, wypluwanie. Włókna najdrobniejsze likwiduje armia komórek systemu odpornościowego. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 µm) i cienkie (

 • Rak płuc jest uznawany za chorobę zawodową u wszystkich osób stykających się z azbestem w pracy. Może się ujawnić dopiero po 30 latach. Najbardziej zagrożeni są ci, którzy po raz pierwszy zetknęli się z dużym stężeniem pyłu azbestowego w wieku tzw. rakowym, czyli po 45. roku życia. Stwierdzono, że aż o 50 proc. częściej chorują palacze tytoniu.

 • Międzybłoniak opłucnej charakteryzuje się wysoką śmiertelnością. Zapadają na niego głównie ludzie starsi, powyżej 65. roku życia. Objawy - trudności oddechowe, ból w klatce piersiowej, kaszel, wysięk w jamie opłucnej - występują zwykle po 30-40 latach od pierwszego kontaktu z azbestem. Od 1980 roku liczba zgonów wzrasta. Zapadają na niego nie tylko osoby wdychające pył azbestowy w pracy. W gminie Szczucin chorowali mieszkańcy, którzy utwardzali drogi, boiska i podwórka odpadami z fabryki wyrobów azbestowych.

 • Azbestoza (pylica azbestowa) - to typowa choroba zawodowa ludzi, którzy pracują przy wydobyciu azbestu. Nie dotyczy osób mających kontakt z azbestem np. leżącym na dachu. Rozwija się wolno, w ciągu co najmniej 10 lat od momentu pierwszego narażenia. Polega na zwłóknieniu tkanki płuc. Objawia się zmniejszeniem ich pojemności, a w efekcie niewydolnością oddechową.28 października 2019
Przejdź do - AZBEST 2019

AZBEST 2019

Gmina Lubichowo ogłasza konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubichowo” (edycja 2019).

Każdy mieszkaniec Gminy Lubichowo, który posiada azbest złożony na pryzmie na swojej posesji (zdjęty przed 2019 rokiem) i jest zainteresowany jego usunięciem może złożyć pisemny wniosek do dnia 29 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Lubichowo.

WAŻNE !!

 * Ze względu na ograniczony budżet konkursu wnioski będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń,
 * Wykonawcę zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy wyłania Urząd Gminy Lubichowo,
 * Prace będą realizowane wg wcześniej ustalonego harmonogramu,
 * Dla obliczenia ilości odpadu przyjmuje się, że 1m 2 powierzchni płyt azbestowo- cementowych waży 0,0135 Mg (1 m 2 = 13,5kg).

Wnioski można pobrać tutaj: http://bip.lubichowo.pl/Article/get/id,20506.html

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela Podinspektor ds. zarządzania projektami i zamówień publicznych Agnieszka Galant, tel. (58) 5885221 wew. 31

18 lutego 2019

...

27 września 2018

CZYSTE POWIETRZEWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku od września 2018 rozpoczyna wdrażanie na terenie województwa pomorskiego Krajowego Programu „Czyste Powietrze.” Od 04.09.2018r. do 10.10.2018r. prowadzone będą spotkania informacyjne dla mieszkańców województwa pomorskiego. Specjaliści Funduszu odwiedzą każdą gminę
i w przystępny sposób przybliżą założenia oraz zakres programu. W sposób warsztatowy przedstawiony zostanie sposób aplikowania do programu w tym rejestracja, określenie wielkości możliwego do uzyskania dofinansowania oraz proces wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Krajowy Program „Czyste Powietrze” skierowane jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.

W ramach programu będzie możliwe uzyskanie dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi (węgiel, drewno itp.) na nowoczesne źródła ciepła. Dofinansowany będzie zakup źródeł zasilanych:

- z miejskiej sieci ciepłowniczej (węzły ciepła),

- gazem ziemnym lub LPG,

- olejem opałowym,

- elektrycznością (w tym pompy ciepła),

- biomasą,

- węglem.

W przypadku źródeł zasilanych paliwami stałymi konieczne jest spełnienie przez źródło normy ekoprojekt (ecodesign). Źródła gazowe i olejowe muszą wykazać się klasą efektywności minimum A, z kolei pompy ciepła minimum klasą A+.

Montaż wyżej wymienionych źródeł może być również dofinansowany w obiektach nowobudowanych tj. nie oddanych jeszcze do użytku.

Oprócz montażu źródeł ciepła w ramach Programu możliwe będzie również pozyskanie dofinansowania na szerokie działania termomodernizacyjne w obiekcie jednorodzinnym w tym na:

- docieplenie ścian, stropów, dachów i podłóg,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- modernizację instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.,

- montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- przyłącza do zakupionych źródeł ciepła (ciepłownicze, gazowe, elektryczne),

- montaż instalacji solarnych (kolektory słoneczne i fotowoltaika).

Wysokość dofinansowania zależna będzie od poziomu dochodów na członka gospodarstwa domowego i będzie wynosiła od 30% do nawet 90%. W ramach potrzeby można będzie również skorzystać z preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie pozostałych kosztów kwalifikowanych zadania. W przypadku montażu instalacji solarnych dofinasowanie udzielane jest jedynie w formie pożyczki.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, nabór rozpocznie się w połowie września 2018r. W razie szczegółowych pytań informacji udzielają pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku: doradcy@wfos.gdansk.pl, 58-743-18-00.


 

31 sierpnia 2018

azbest

4 maja 2018

AZBEST

16 listopada 2017

informacje

 

1 grudnia 2017

Konkurs „Czyste Powietrze Pomorza - edycja 2016”

   

 

Niska emisja to najprościej mówiąc emisja szkodliwych pyłów i gazów z niskich kominów (na wysokościach do 40 m nad ziemią). Terminu tego nie należy mylić z małą emisją, czy gospodarką niskoemisyjną, zmierzającą do ograniczania emisji zanieczyszczeń. Toksyczne pyły i gazy pochodzące z niskiej emisji kumulują się w miejscu ich wytwarzania, wywierając bardzo szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko.

Głównymi źródłami niskiej emisji są:

1) Indywidualne gospodarstwa domowe i rolne – ogrzewane przez spalanie paliw stałych (szczególnie złej jakości węgla,drewna, brykietu oraz nielegalne palenie odpadów).

2) Transport – samochody i inne pojazdy spalinowe.

3) Lokalne kotłownie – wyposażone w przestarzałe technologie, spalające paliwo niskiej jakości.

Według zapisów Krajowego Programu Ochrony Powietrza to niska emisja odpowiada za fatalny stan powietrza w Polsce. Największa odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa w szczególności na domach jednorodzinnych, których w Polsce jest około 5 milionów.

 

 

 

 

 

Przyczyny powstawania niskiej emisji to:

Ogrzewanie domów węglem i drzewem. 

Aspekt ekonomiczny – Polacy palą paliwemnajtańszym i najgorszej jakości oraz odpadami. Zły stan techniczny domów i systemów grzewczych, które emitują najwięcej zanieczyszczeń.

Niskie kominy – zanieczyszczenia kumulują się w jednym miejscu, szczególnie jeśli domy znajdują się w kotlinach lub dolinach rzek. Korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z ograniczenia niskiej emisji. Niska emisja jest problemem, który dotyka nie tylko osoby bezpośrednio przyczyniające się jej powstawania, ale całe społeczeństwo. Gazowe i pyłowe zanieczyszczenia mogą przemieszczać się na tysiące kilometrów i utrzymywać się w atmosferze przez okres kilku lat, skażając wszystkie komponenty środowiska. Dlatego też ograniczenie zanieczyszczeń powietrza jest bardzo ważnym krokiem, prowadzącym do poprawy jakości życia społeczeństwa.

 

 

 

 

 

 

Wśród korzyści, wynikających z ograniczania emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery warto wymienić:

 • Poprawę jakości życia społeczeństwa.
 • Pozytywny wpływ na zdrowie.
 • Czyste środowisko naturalne.
 • Zwiększenie atrakcyjności obszaru.
 • Poprawę walorów turystycznych i klimatycznych miejscowości.
 • Ograniczenie kosztów leczenia mieszkańców i renowacj budynków

W 2016 r. koszt kwalifikowany zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi biomasą” wyniósł 32 300,00 zł. Kwota dofinansowania powyższego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku to 7 591 zł co stanowiło 23,50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania. W ramach zadania została osiągnięta redukcja  w emisji zanieczyszczeń 1,293 (Mg/rok). Szacuje się, że aż 70 procent domów w Polsce wykorzystuje do ogrzewania kopciuchy, emitujące ogromne ilości pyłów i substancji rakotwórczych. Przyczyn tak negatywnego wpływu sektora komunalno-bytowego na stan jakości powietrza jest wiele, do głównych zalicza się: Spalanie dużych ilości paliw stałych, często fatalnej jakości; Spalanie paliw w nieefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych urządzeniach grzewczych małej mocy; Brak krajowych uregulowań prawnych w odniesieniu do standardów emisji z instalacji spalania paliw stałych o mocy poniżej 1 MW; Brak uregulowań w odniesieniu do jakości paliw stałych 

– węglowych i stałych biopaliw stosowanych w tym sektorze; 

Wysokie zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń mieszkalnych wynikające z przestarzałej techniki budowlaneji nieodpowiedniej jakości materiałów budowlanych.

Więcej informacji na stronie:

http://wfos.gdansk.pl/

 

 

 

 

30 listopada 2016