Jesteś tutaj: Start / Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Harmonogram kontroli - gospodarka ściekami

Kontrola w zakresie wypełniania realizacji obowiązku prawidłowej gospodarki ściekami na terenie gminy Lubichowo

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                 i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubichowo (Uchwała Nr XXVI/170/2012 Rady Gminy Lubichowo z dnia 28.12.2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubichowo), Wójt Gminy Lubichowo informuje o przeprowadzeniu kontroli usuwania nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych według załączonego harmonogramu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 6 cytowanej ustawy Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania       w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Harmonogram kontroli :

http://lubichowo.pl//container/Harmonogram kontroli usuwania nieczystosci plynnych z zbiornikow bezodplywowych na 2016 rok (1).pdf

 

8 lutego 2016

ulotka - azbest

        

 

AZBEST jest substancją o szkodliwym działaniu dla organizmu człowieka. Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z lat 1900 – 1906. Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym (całkowita liczba zgonów spowodowanych chorobami azbesto-zależnymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Norwegii, Polsce i Estonii wynosi ok. 15 tys. rocznie), przy czym niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w trakcie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji.

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbe-stowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest , zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem                   i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego                  i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. (Dyrektywa 1999/77/WE).

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009 - 2032” – dokumentu, który zastąpi dotychczas obowiązujący Program usuwania azbestu                 i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Główne cele Programu to:

  1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
  2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
  3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

Konkurs  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo - edycja 2015”                     

Gminny program usuwania azbestu został uchwalony Uchwałą nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 kwietnia 2009 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubichowo na lata 2009 – 2032”. Powyższa uchwała została zmieniona Uchwałą  nr XVII/103/2012 Rady Gminy Lubichowo z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubichowo na lata 2009 – 2032”.

Zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lubichowo:

  • W02 płyty azbestowo- ceramiczne faliste dla budownictwa – 124 907,97 m² (w tym osoby fizyczne 122 350,97 m²)
  • W03 rury i złącza azbestowo- ceramiczne – 2 435 mb (w tym osoby fizyczne 0mb).

 Na terenie gminy Lubichowo znajduje się 429 budynków posiadających dachy wykonane z płyt azbestowo- ceramicznych falistych.

W edycji konkursu Azbest 2010 usunięto 20,26 Mg wyrobów zawierających azbest. Koszt kwalifikowany wyniósł 39 499,72 zł co stanowiło kwotę dotacji z WFOŚ w Gdańsku 27 649,80 zł.

W edycji 2011 konkursu usunięto 34,04 Mg wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lubichowo. Koszt kwalifikowany wyniósł 43 762,60 zł, co stanowiło kwotę dotacji z WFOŚ w Gdańsku w wysokości 30 633,00 zł.

Natomiast w edycji 2012 usunięto 24,344 Mg wyrobów zawierających azbest. Koszt kwalifikowany wyniósł 30 401,76 zł, co stanowiło kwotę dotacji z WFOŚ w Gdańsku 21 281,00 zł.

W 2013 r. w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo - edycja 2013” zostało zdemontowane 31,93 Mg pokrycia dachowego zawierającego azbest, które następnie zostało przekazane do unieszkodliwienia. Kwota dofinansowania powyższego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosiła 17 880 zł co stanowiło 70% kosztów poniesionych na jego realizację.

W 2014 r. koszt kwalifikowany zadania wyniósł 29 917,95 zł. Kwota dofinansowania powyższego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosiła 29 020 zł co stanowiło 97 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania. W ramach zadania zostało zdemontowane 38,57 Mg pokrycia dachowego zawierającego azbest, które następnie zostało przekazane do unieszkodliwienia.

Zasady bezpieczeństwa przy usuwaniu eternitu

Podstawową zasadą podczas usuwania azbestu jest ograniczenie do minimum możliwości spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń elementów, które go zawierają. Ich powierzchnie powinny być lekko wilgotne, aby pył azbestowy nie unosił się w powietrzu. Wykonawca musi kontrolować stężenie pyłków azbestu w powietrzu i jeśli okaże się ono za wysokie, to polewać materiały wodą.

Zdemontowanych płyt nie wolno zrzucać na ziemię, aby nie powodować rozpylania włókienek azbestu. Zamiast tego ekipa powinna się posługiwać odpowiednią zsuwnią lub używać dekarskiego przenośnika taśmowego (czyli urządzenia elektrycznego, po którym płyty mogą się przemieszczać).

Jeśli domy sąsiadów stoją blisko naszego, to warto ich poinformować o zamiarze  usuwania płyt azbestowo-cementowych, aby mogli zabezpieczyć swoje budynki,                   a przede wszystkim uszczelnić.

 To samo dotyczy też budynku, z którego będzie zdejmowane pokrycie. Demontaż cementowo-azbestowych płyt dachowych należy powierzać wyspecjalizowanej ekipie, przeszkolonej w zakresie bezpieczeństwa pracy i dysponującej odpowiednią ochroną osobistą. 

Płyty cementowo-azbestowe mogą być utylizowane jedynie na wyznaczonych składowiskach. Obecnie w Polsce nie jest ich dużo, dlatego transport takich odpadów jest kosztowny. Na składowiskach przysypywane są grubą warstwą gruntu, gdyż zawarty w nich azbest nie jest promieniotwórczy ani trujący – szkodliwy dla zdrowia jest jedynie pył azbestowy.

 

11 grudnia 2015

azbest

 

Gmina Lubichowo informuje o zrealizowaniu w 2015 r. zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo  - edycja 2015”. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie wynikające z Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Częśc 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

         Celem zadania było stopniowe usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubichowo, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu
i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu, tak aby najpóźniej do końca 2032 roku obszar gminy stał się wolny od azbestu. Realizacja zadania przyczyniła się do sukcesywnego zmniejszania się ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

         Czynny udział potwierdziło ostatecznie 18 właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubichowo wyrażających zgodę na uczestnictwo w w/w konkursie.

        Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 35 534,00 zł. Kwota dofinansowania powyższego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosiła  30 203 zł co stanowiło 85 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej przekazał 50% powyższej kwoty.

         W ramach zadania zostało zdemontowane 46,52 Mg (3 575 m2) pokrycia dachowego zawierającego azbest, które następnie zostało przekazane do unieszkodliwienia.

 

 

11 grudnia 2015

Odpowiedzialni za odbieranie odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubichowo

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o. o.

Tczewska 22, 83 – 200 Starogard Gdański

www.starkom.pl

Tel. 58 562 30 67 ; 58 562 33 68 

e-mail: sekretariat@starkom.pl

11 sierpnia 2015