Gmina Lubichowo

Dodatki

 

Dodatki mieszkaniowe

Kto jest uprawniony do dodatku mieszkaniowego

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:

Jakie warunki trzeba spełniać, by ubiegać się o dodatek

Średni miesięczny dochód (brutto) za ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku w przeliczeniu na osobę nie przekracza:

Wysokość najniższej emerytrury od 1 marca 2015 roku wynosi - 880,45zł.

Powierzchnia zajmowanego lokalu nie może przekracać:

dla 1 osoby

35m2

dla 2 osób

40m2

dla 3 osób

45m2

dla 4 osób

55m2

dla 5 osób

65m2

dla 6 osób

70m2

W szczególnie uzasadnionych przypadkach ustawia przewiduje ustępstwa od w/w powierzchni. 

Jak ubiegać się o dodatek

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubichowie należy pobrać formularz wniosku.

Z wnioskiem należy udać się do administracji. Musi ona potwierdzić takie dane jak:

Osoba ubiegająca się wypełnia deklarację o dochodzie za ostatnie trzy miesiące (sprzed daty złożenia wniosku)

Kompletny wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów oraz kosztów utrzymania mieszkania należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubichowie 

Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od:

Dodatek mieszkaniowy oblicza się jako różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie ponoszonymi a ustawowo ustalaną wysokością wydatków.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego wysokość jest niższa niż 2% najniższej emerytury na dzień wydania decyzji. 

Ryczałt mieszkaniowy

Jeżeli osobie przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w jej mieszkaniu nie ma:

z zewnętrznych źródeł znajdujących się poza lokalem, to wówczas przysługuje wnioskodawcy ryczałt na zakup opału, stanowiący części dodatku mieszkaniowego. 

Przyznanie i wypłata dodatku mieszkaniowego 

Wójt Gminy, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wydaje decyzję administracyjną w/s przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przyznaje się na okres 6m-cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc, z tym że:

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości. 

Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w okresie 3m-cy od dnia ich powstania.

O ponowne przyznanie dodatku mieszkaniowego można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości. 

Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny będzie przyznawany w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. 

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. wynosi:

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.