ulotka - azbest

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

        

 

AZBEST jest substancją o szkodliwym działaniu dla organizmu człowieka. Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z lat 1900 – 1906. Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym (całkowita liczba zgonów spowodowanych chorobami azbesto-zależnymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Norwegii, Polsce i Estonii wynosi ok. 15 tys. rocznie), przy czym niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w trakcie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji.

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbe-stowych dla zdrowia ich produkcja zakazana została w Polsce Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest , zgodnie z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem                   i wyrobami go zawierającymi. W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła Dyrektywa 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego                  i Rady z dnia 27 marca 2003 r., zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. (Dyrektywa 1999/77/WE).

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009 - 2032” – dokumentu, który zastąpi dotychczas obowiązujący Program usuwania azbestu                 i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Główne cele Programu to:

  1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
  2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;
  3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

Konkurs  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo - edycja 2015”                     

Gminny program usuwania azbestu został uchwalony Uchwałą nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 kwietnia 2009 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubichowo na lata 2009 – 2032”. Powyższa uchwała została zmieniona Uchwałą  nr XVII/103/2012 Rady Gminy Lubichowo z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubichowo na lata 2009 – 2032”.

Zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lubichowo:

  • W02 płyty azbestowo- ceramiczne faliste dla budownictwa – 124 907,97 m² (w tym osoby fizyczne 122 350,97 m²)
  • W03 rury i złącza azbestowo- ceramiczne – 2 435 mb (w tym osoby fizyczne 0mb).

 Na terenie gminy Lubichowo znajduje się 429 budynków posiadających dachy wykonane z płyt azbestowo- ceramicznych falistych.

W edycji konkursu Azbest 2010 usunięto 20,26 Mg wyrobów zawierających azbest. Koszt kwalifikowany wyniósł 39 499,72 zł co stanowiło kwotę dotacji z WFOŚ w Gdańsku 27 649,80 zł.

W edycji 2011 konkursu usunięto 34,04 Mg wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lubichowo. Koszt kwalifikowany wyniósł 43 762,60 zł, co stanowiło kwotę dotacji z WFOŚ w Gdańsku w wysokości 30 633,00 zł.

Natomiast w edycji 2012 usunięto 24,344 Mg wyrobów zawierających azbest. Koszt kwalifikowany wyniósł 30 401,76 zł, co stanowiło kwotę dotacji z WFOŚ w Gdańsku 21 281,00 zł.

W 2013 r. w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubichowo - edycja 2013” zostało zdemontowane 31,93 Mg pokrycia dachowego zawierającego azbest, które następnie zostało przekazane do unieszkodliwienia. Kwota dofinansowania powyższego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosiła 17 880 zł co stanowiło 70% kosztów poniesionych na jego realizację.

W 2014 r. koszt kwalifikowany zadania wyniósł 29 917,95 zł. Kwota dofinansowania powyższego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosiła 29 020 zł co stanowiło 97 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania. W ramach zadania zostało zdemontowane 38,57 Mg pokrycia dachowego zawierającego azbest, które następnie zostało przekazane do unieszkodliwienia.

Zasady bezpieczeństwa przy usuwaniu eternitu

Podstawową zasadą podczas usuwania azbestu jest ograniczenie do minimum możliwości spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń elementów, które go zawierają. Ich powierzchnie powinny być lekko wilgotne, aby pył azbestowy nie unosił się w powietrzu. Wykonawca musi kontrolować stężenie pyłków azbestu w powietrzu i jeśli okaże się ono za wysokie, to polewać materiały wodą.

Zdemontowanych płyt nie wolno zrzucać na ziemię, aby nie powodować rozpylania włókienek azbestu. Zamiast tego ekipa powinna się posługiwać odpowiednią zsuwnią lub używać dekarskiego przenośnika taśmowego (czyli urządzenia elektrycznego, po którym płyty mogą się przemieszczać).

Jeśli domy sąsiadów stoją blisko naszego, to warto ich poinformować o zamiarze  usuwania płyt azbestowo-cementowych, aby mogli zabezpieczyć swoje budynki,                   a przede wszystkim uszczelnić.

 To samo dotyczy też budynku, z którego będzie zdejmowane pokrycie. Demontaż cementowo-azbestowych płyt dachowych należy powierzać wyspecjalizowanej ekipie, przeszkolonej w zakresie bezpieczeństwa pracy i dysponującej odpowiednią ochroną osobistą. 

Płyty cementowo-azbestowe mogą być utylizowane jedynie na wyznaczonych składowiskach. Obecnie w Polsce nie jest ich dużo, dlatego transport takich odpadów jest kosztowny. Na składowiskach przysypywane są grubą warstwą gruntu, gdyż zawarty w nich azbest nie jest promieniotwórczy ani trujący – szkodliwy dla zdrowia jest jedynie pył azbestowy.