Komunikat pracowników Oczyszczalni Ścieków w Lubichowie !!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniach 21-23 lipca 2020 r. nastąpi zadymianie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Lubichowa.
Działanie to ma na celu wykrycie nielegalnych połączeń wód opadowych.
Sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane za pomocą generatora nietoksycznego dymu. Dym ten jest nieszkodliwy, bezwonny bezpieczny dla ludzi i zwierząt.
W przypadku pojawienia się dymu w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się dymu w budynku świadczyć może o niewłaściwie działającej instalacji wewnętrznej budynku.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy a dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Ponadto zgodnie z art.28 ust. 4a w zw. z art. 28 ust.4 wyżej wskazanej ustawy ten, kto nie stosuje się do powyższego zakazu podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.