Jesteś tutaj: Start / GOPS / Dodatki

Dodatki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Dodatki mieszkaniowe

Kto jest uprawniony do dodatku mieszkaniowego

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się:

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych - dotyczy to mieszkań:
  • będących własnością gminy, czyli lokali komunalnych
  • będących własnością zakładu pracy, czyli tzw. mieszkań zakładowych
  • będących własnością prywatną, czyli lokali czynszowych oraz innych wynajmowanych na wolnym rynku
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 • osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność oraz właściciele lokali mieszkalnych
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny 

Jakie warunki trzeba spełniać, by ubiegać się o dodatek

Średni miesięczny dochód (brutto) za ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku w przeliczeniu na osobę nie przekracza:

 • wysokości 175% najniższej emerytury - w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
 • wysokości 125% najniższej emerytury - w przypadku gospodarstwa wieloosobowego

Wysokość najniższej emerytrury od 1 marca 2015 roku wynosi - 880,45zł.

Powierzchnia zajmowanego lokalu nie może przekracać:

dla 1 osoby

35m2

dla 2 osób

40m2

dla 3 osób

45m2

dla 4 osób

55m2

dla 5 osób

65m2

dla 6 osób

70m2

W szczególnie uzasadnionych przypadkach ustawia przewiduje ustępstwa od w/w powierzchni. 

Jak ubiegać się o dodatek

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubichowie należy pobrać formularz wniosku.

Z wnioskiem należy udać się do administracji. Musi ona potwierdzić takie dane jak:

 • adres zamieszkania
 • nazwa i siedziba zarządcy domu
 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu
 • sposób ogrzewania lokalu i wody
 • kwota wydatków za ostatni miesiąc

Osoba ubiegająca się wypełnia deklarację o dochodzie za ostatnie trzy miesiące (sprzed daty złożenia wniosku)

Kompletny wniosek, wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów oraz kosztów utrzymania mieszkania należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubichowie 

Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od:

 • wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania przypadających na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu
 • dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym

Dodatek mieszkaniowy oblicza się jako różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie ponoszonymi a ustawowo ustalaną wysokością wydatków.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego jeżeli jego wysokość jest niższa niż 2% najniższej emerytury na dzień wydania decyzji. 

Ryczałt mieszkaniowy

Jeżeli osobie przysługuje dodatek mieszkaniowy, a w jej mieszkaniu nie ma:

 • centralnego ogrzewania (c.o.) lub
 • ciepłej wody (c.w.) lub
 • gazu przewodowego

z zewnętrznych źródeł znajdujących się poza lokalem, to wówczas przysługuje wnioskodawcy ryczałt na zakup opału, stanowiący części dodatku mieszkaniowego. 

Przyznanie i wypłata dodatku mieszkaniowego 

Wójt Gminy, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, wydaje decyzję administracyjną w/s przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przyznaje się na okres 6m-cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc, z tym że:

 • właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk
 • ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie starającej się o dodatek 

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości. 

Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w okresie 3m-cy od dnia ich powstania.

O ponowne przyznanie dodatku mieszkaniowego można wystąpić dopiero po uregulowaniu zaległości. 

Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny będzie przyznawany w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. 

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966),
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,09 zł. miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,40 zł. miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,48 zł. miesięcznie.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.