Zasiłek pielęgnacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek pielęgnacyjny

To zasiłek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności lub starszego wieku na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich pielęgnacją. 

Przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie (niezależnie od dochodów):

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność ta powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
 • osobie, która ukończyła 75 lat. 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie:

 • umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatne, całodzienne utrzymanie.
 • uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia. 

Świadczenie pielęgnacyjne

To świadczenie dla osób, które nie podejmują pracy lub z niej rezygnują, żeby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

Świadczenie przysługuje w wysokości:

 • od 1 stycznia 2015 roku – 1 200,00 zł miesięcznie,
 • od 1 stycznia 2016 roku – 1 300,00 zł miesięcznie 

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. 

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

To świadczenie dla najbliższych członków rodziny osoby niepełnosprawnej lub wymagającej stałej opieki, które rezygnują ze swojej pracy w związku z koniecznością opiekowania się tą osobą. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny,

jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 664 zł netto. 

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia. 

Ogólne zasady przyznawania świadczeń

Jeśli wniosek o ustalenie prawa świadczeń zostanie złożony w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, świadczenia będą przysługiwać od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (jeśli był to np. kwiecień a wniosek o przyznanie świadczeń opiekuńczych złożony został w czerwcu, świadczenia te będą przysługiwały od kwietnia.)

Jeśli natomiast wniosek o ustalenie prawa do świadczeń złożony zostanie po upływie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, świadczenia opiekuńcze będą przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o ich przyznanie.