Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Konkurs „Czyste Powietrze Pomorza - edycja 2016”

   

 

Niska emisja to najprościej mówiąc emisja szkodliwych pyłów i gazów z niskich kominów (na wysokościach do 40 m nad ziemią). Terminu tego nie należy mylić z małą emisją, czy gospodarką niskoemisyjną, zmierzającą do ograniczania emisji zanieczyszczeń. Toksyczne pyły i gazy pochodzące z niskiej emisji kumulują się w miejscu ich wytwarzania, wywierając bardzo szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko.

Głównymi źródłami niskiej emisji są:

1) Indywidualne gospodarstwa domowe i rolne – ogrzewane przez spalanie paliw stałych (szczególnie złej jakości węgla,drewna, brykietu oraz nielegalne palenie odpadów).

2) Transport – samochody i inne pojazdy spalinowe.

3) Lokalne kotłownie – wyposażone w przestarzałe technologie, spalające paliwo niskiej jakości.

Według zapisów Krajowego Programu Ochrony Powietrza to niska emisja odpowiada za fatalny stan powietrza w Polsce. Największa odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa w szczególności na domach jednorodzinnych, których w Polsce jest około 5 milionów.

 

 

 

 

 

Przyczyny powstawania niskiej emisji to:

Ogrzewanie domów węglem i drzewem. 

Aspekt ekonomiczny – Polacy palą paliwemnajtańszym i najgorszej jakości oraz odpadami. Zły stan techniczny domów i systemów grzewczych, które emitują najwięcej zanieczyszczeń.

Niskie kominy – zanieczyszczenia kumulują się w jednym miejscu, szczególnie jeśli domy znajdują się w kotlinach lub dolinach rzek. Korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z ograniczenia niskiej emisji. Niska emisja jest problemem, który dotyka nie tylko osoby bezpośrednio przyczyniające się jej powstawania, ale całe społeczeństwo. Gazowe i pyłowe zanieczyszczenia mogą przemieszczać się na tysiące kilometrów i utrzymywać się w atmosferze przez okres kilku lat, skażając wszystkie komponenty środowiska. Dlatego też ograniczenie zanieczyszczeń powietrza jest bardzo ważnym krokiem, prowadzącym do poprawy jakości życia społeczeństwa.

 

 

 

 

 

 

Wśród korzyści, wynikających z ograniczania emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery warto wymienić:

  • Poprawę jakości życia społeczeństwa.
  • Pozytywny wpływ na zdrowie.
  • Czyste środowisko naturalne.
  • Zwiększenie atrakcyjności obszaru.
  • Poprawę walorów turystycznych i klimatycznych miejscowości.
  • Ograniczenie kosztów leczenia mieszkańców i renowacj budynków

W 2016 r. koszt kwalifikowany zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi biomasą” wyniósł 32 300,00 zł. Kwota dofinansowania powyższego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku to 7 591 zł co stanowiło 23,50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania. W ramach zadania została osiągnięta redukcja  w emisji zanieczyszczeń 1,293 (Mg/rok). Szacuje się, że aż 70 procent domów w Polsce wykorzystuje do ogrzewania kopciuchy, emitujące ogromne ilości pyłów i substancji rakotwórczych. Przyczyn tak negatywnego wpływu sektora komunalno-bytowego na stan jakości powietrza jest wiele, do głównych zalicza się: Spalanie dużych ilości paliw stałych, często fatalnej jakości; Spalanie paliw w nieefektywnych energetycznie i wysokoemisyjnych urządzeniach grzewczych małej mocy; Brak krajowych uregulowań prawnych w odniesieniu do standardów emisji z instalacji spalania paliw stałych o mocy poniżej 1 MW; Brak uregulowań w odniesieniu do jakości paliw stałych 

– węglowych i stałych biopaliw stosowanych w tym sektorze; 

Wysokie zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń mieszkalnych wynikające z przestarzałej techniki budowlaneji nieodpowiedniej jakości materiałów budowlanych.

Więcej informacji na stronie:

http://wfos.gdansk.pl/

 

 

 

 

30 listopada 2016
Czytaj więcej o: Konkurs „Czyste Powietrze Pomorza - edycja 2016”

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA -„Modernizacja źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi biomasą”

        Gmina Lubichowo informuje o zrealizowaniu kampanii edukacyjnej w 2016 r. zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi biomasą”. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach konkursu Czyste Powietrze Pomorza

         Celem zadania było zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Istniejąca monokultura węglowa w produkcji energii powinna być zastępowana rozwiązaniami charakteryzującymi się mniejszą emisją zanieczyszczeń do atmosfery, a w szczególności rozwiązaniami opartymi o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Celem zadania było zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza.Osiągnięto efekt ekologiczny

przed modernizacją węgiel

po modernizacji pelet/drewno

redukcja

pyły ogólne (Mg/rok)

0,310

0,024

0,286

 

SO2

0,149

0,002

0,147

 

NOX

0,016

0,016

0,000

 

CO

0,698

0,064

0,634

 

CO2

29,746

0,000

29,746

 

emisja równoważna

 

 

1,293

 

Czynny udział potwierdziło ostatecznie 3 właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubichowo wyrażających zgodę na uczestnictwo w w/w konkursie.

         Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 32 200,00 zł. Kwota dofinansowania powyższego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosiła  7 591 zł co stanowiło 23,50 % kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację zadania. W ramach zadania zostało zdemontowane 3 szt. pieców węglowych.

Przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne dotyczące szkodliwości użytkowania pieców opalanych węglem i koksem poprzez rozpowszechnienie ulotki informacyjnej. Ulotkę rozdawano w szkołach na terenie gminy oraz za pomocą Sołtysów Sołectw mieszkańcom oraz na tablicach informacyjnych na terenie Gminy Lubichowo. Rozdano ok. 200 szt. ulotek i 50 szt. plakatów o konkursie.

 

30 listopada 2016
Czytaj więcej o: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA -„Modernizacja źródeł ciepła poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi biomasą”